Stanowisko Rot Marszu Niepodległości w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę

Roty Marszu Niepodległości stanowczo potępiają agresję Rosji na Ukrainę. Jest to atak na bezpieczeństwo euroatlantyckie.

Roty Marszu Niepodległości z całą stanowczością potępiają akt napaści, jakiego dopuściła się Federacja Rosyjska wobec Ukrainy. Inwazja, której ofiarą stało się suwerenne państwo, sąsiadujące z naszą Ojczyzną, oznacza poważne zagrożenie dla interesów i bezpieczeństwa Polski.

Broniąca się przed haniebną napaścią Ukraina, powinna otrzymać zdecydowane wsparcie polskiej dyplomacji w celu zahamowania postępu agresji i wyparcia sił rosyjskich z okupowanych terenów.

Jesteśmy świadkami wydarzeń, które burzą mit utopijnej wizji „końca historii”. Rosja konsekwentnie dąży do realizacji swoich imperialnych zapędów, dokonując brutalnej agresji wobec niepodległych państw. Nie ulega żadnej wątpliwości, że inwazja na Ukrainę jest elementem większego planu, który w dalszej kolejności zakłada działania zbrojne wymierzone w państwa bałtyckie i naszą Ojczyznę.

Mając świadomość trudnego położenia i wymagającej przyszłości, państwo polskie powinno natychmiast przystąpić do reorganizacji Sił Zbrojnych RP, poprzez poprawę wyszkolenia i wzmocnienia morale armii, jak również zwiększenia wydatków budżetowych oraz prowadzenia rozsądnej polityki zakupowej, dostosowanych do naszych wyzwań obronnych i warunków geograficznych.

Jednocześnie oczekujemy niezwłocznego wprowadzenia ułatwień w dostępie do broni dla polskich obywateli. Wzmocni to w znacznym stopniu element odstraszania potencjalnego agresora, poczucie bezpieczeństwa Polaków i umożliwi podjęcie obrony, szczególnie w sytuacji, kiedy ludność cywilna będzie zdana na łaskę okupanta czy grup terrorystycznych, korzystających z chaosu, wywołanego wojną. Tutaj można podpisać się pod petycją do władz w sprawie liberalizacji dostępu do broni: https://roty.pl/kampanie/domagamy-sie-powszechnego-dostepu-do-broni/

Dzisiejsze wydarzenia to gorzka lekcja dla pogrążonych w pacyfistycznym letargu społeczeństw Zachodu. Czas wziąć odpowiedzialność we własne ręce, aby podobna tragedia nigdy nie wydarzyła się w naszej Ojczyźnie.

Wstrzymajmy masową imigrację do Polski

Podczas pobytu na Dolnym Śląsku Robert Bąkiewicz odwiedził Oławę, miasto, które jest nazywane „ukraińską stolicą Dolnego Śląska”. Na konferencji prasowej przedstawiciele Rot mówili o problemie imigracji ukraińskiej. Zostało również złożone pismo w tej sprawie m.in. do Starostwa Powiatowego.

Na czwartkowej konferencji prasowej w Oławie, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz założyciel Rot MN, Robert Bąkiewicz mówił o problemach, które pojawiają się w całej Polsce w związku z masową imigracją.

„Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak wielka jest pomoc dla Ukraińców: pracowników, którzy tutaj przyjechali za pracą, ale i tych, którzy się tutaj osiedlili, jakie wywołuje to wewnętrzne konflikty, w jaki sposób oddziałuje na życie Polaków? Chcielibyśmy wnioskować o to, żeby zostały wstrzymane wszelkie działania socjalne dla Ukraińców przebywających na terenie RP. Naszym celem jest wprowadzenie memorandum imigracyjnego i wstrzymanie imigracji, która przyniesienie nam to „multikulti”, które mamy na Zachodzie i które jest realizowaniem społeczno-ekonomicznych działań przedsiębiorców. Te problemy, konflikty są przyciągane do Polski”

Po konferencji zostały złożone wnioski o dostęp do informacji publicznej do organów samorządowych oraz Komendy Powiatowej Policji, w których zostały zadane pytania o sytuację imigrantów w powiecie oławskim.

Starostwo Powiatowe:
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) korzysta z pomocy socjalnej?
Zasiłki dla bezrobotnych:
Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych? Dotyczy lat 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021. Prosimy o przedstawienie zestawienia z podziałem na miesiące.
Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych będących obywatelami innych państw? Zakres dat jak w pytaniu powyżej.
Jak układał się stosunek Ukraińców do innych narodowości pobierających zasiłki dla bezrobotnych w zakresach czasowych podanych powyżej?
Jaki jest poziom bezrobocia?
Wśród wszystkich mieszkańców
Wśród imigrantów
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) jest zatrudniona na umowę o pracę?
Ilu mieszkańców powiatu wyemigrowało w ostatnich 5 latach?
Ilu obcokrajowców przyjechało w ostatnich 5 latach? Jaka jest struktura zatrudnienia?
Jakie środki przeznacza się na asymilację imigrantów, np. nauka języka?
Jaka jest skala nielegalnego zatrudnienia obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość)?
Ilu imigrantów było zarażonych COVID-19?
Ile dzieci imigrantów uczy się w lokalnych szkołach?
Czy korzystają z dodatkowych zajęć?
Czy są zgłaszane problemy w związku z asymilacją?
Jakie zostały podjęte przez samorząd działania w celu aktywizacji grup nie pracujących, które mogłyby podjąć pracę wśród mieszkańców powiatu?

Urząd Miasta:
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) korzysta z pomocy socjalnej?
Jakie środki zostały przeznaczone dla obcokrajowców na pomoc socjalną w latach 016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021.
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) pobiera 500+? Jakie były to wartości w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021.
Ilu obcokrajowców (z rozróżnieniem na narodowość) korzysta z mieszkań socjalnych?

Komenda Powiatowa Policji:
Jaka jest skala przestępczości wśród imigrantów (z rozróżnieniem na narodowość) w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021?
Jaka jest skala wykroczeń wśród imigrantów (z rozróżnieniem na narodowość) w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz w 2021?